Aktualizacja: 3 grudnia 2021 ― piątek (godz: 02:16)

Statut

S T A T U T

Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi

§1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi, w skrócie OZJ.

§2 Terenem działania OZJ jest obszar miasta Łodzi i województwa Łódzkiego.

§3 Siedzibą OZJ jest miasto Łódź.

§4 OZJ działa zgodnie z ustawą z dnia 29 maja 2020 r. o sporcie (Dz.U. 2020, poz.1133 z późn. zm.), ustawą z dnia 18.11.2020 – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

§5 OZJ posiada osobowość prawną.

§6 OZJ opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu swych członków.

§7 OZJ jest członkiem Polskiego Związku Jeździeckiego.

§8 OZJ posiada własne pieczęcie, godło i znaki organizacyjne.

§9 Celem OZJ jest : 1/ popularyzacja i rozwój dyscyplin sportu jeździeckiego oraz stałe podnoszenie ich poziomu, 2/ reprezentowanie sportu jeździeckiego na terenie swego działania.

§10 Dla osiągnięcia swych celów, OZJ z zachowaniem obowiązujących przepisów: 1/ ułatwia powstawanie i zrzesza stowarzyszenia, w których jest uprawiany sport jeździecki, 2/ kieruje na terenie swego działania sportem jeździeckim i jest dla swych członków, działaczy i zawodników władzą społeczną we wszystkich sprawach dotyczących sportu jeździeckiego, 3/koordynuje, nadzoruje i kontroluje swych członków w zakresie statutowych uprawnień oraz czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników i działaczy, 4/ wydaje i zatwierdza regulaminy imprez i zawodów oraz instrukcje organizacyjne dotyczące sportu jeździeckiego, 5/ organizuje imprezy i zawody jeździeckie oraz uczestniczy w podobnych imprezach i zawodach organizowanych przez PZJ i jego członków, 6/ szkoli kadry instruktorów i sędziów jeździeckich zgodnie z wytycznymi PZJ, 7/ popularyzuje sport jeździecki poprzez radio, telewizję, prasę i inne środki propagandy masowej; popiera wydawnictwa sportowe oraz może wydawać własne pisma, albumy, mapy i podobne materiały dla własnego użytku, 8/ zatwierdza klubowe i okręgowe wyniki w sporcie jeździeckim, 9/ prowadzi ewidencję i statystykę sportu jeździeckiego , 10/ w miarę swych możliwości udziela członkom, zawodnikom i działaczom pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wypadkach szczególnie uzasadnionych, 11/ rozstrzyga spory między członkami i działaczami sportu jeździeckiego zaistniałe w obrębie działania OZJ, 12/ stosuje wszelkie inne środki, zgodnie z prawem, jakie okażą się celowe dla rozwoju sportu jeździeckiego .

§11 1. Członkiem OZJ mogą być kluby sportowe. 2. Przyjęcie na członka OZJ następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd OZJ.

§12 Członkowie OZJ mają prawo do: 1/ wysuwania wniosków i postulatów wobec władz OZJ oraz oceny ich działalności, 2/ uczestniczenia z głosem stanowiącym w zjazdach delegatów poprzez swoich przedstawicieli – każdy członek wskazuje swojego jednego delegata, 3/ wyboru władz OZJ, 4/ poparcia i pomocy władz OZJ w ramach jego zadań i możliwości, 5/organizowania zawodów i imprez jeździeckich oraz uczestniczenia w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez OZJ, PZJ i ich członków, 6/ korzystania z urządzeń, publikacji i materiałów OZJ, 7/ korzystania z innych przywilejów wynikających z niniejszego Statutu i zastrzeżonych dla członków OZJ.

§13 Członkowie OZJ obowiązani są do: 1/ czynnego udziału w realizacji statutowych zadań OZJ, 2/przestrzegania postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, wytycznych i przepisów obowiązujących w sporcie jeździeckim, 3/ wpłacania obowiązujących opłat i składek.

§14 Członkostwo ustaje wskutek: 1/ wystąpienia członka z OZJ zgłoszonego na piśmie, 2/ skreślenia z listy członków OZJ, 3/ wykluczenia członka z OZJ, 4/ rozwiązania OZJ lub stowarzyszenia będącego jego członkiem, 5/ skreślenia członka z powodu braku uiszczenia składki rocznej.

§15 1. Wystąpienie członka musi być zgłoszone na piśmie, na co najmniej 30 dni wcześniej, przy czym występujący jest obowiązany uregulować w tym okresie wszystkie zaległe składki i opłaty na rzecz OZJ. 2. Członek OZJ może być skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji statutowych zadań OZJ. 3. Członek OZJ może być wykluczony z listy członków jeżeli w istotny sposób naruszył interesy OZJ, uchwały lub inne obowiązujące przepisy OZJ lub PZJ. 4.W przypadku skreślenia lub wykluczenia z listy członków uchwałę Zarządu w tej sprawie doręcza się członkowie listem poleconym. Członkowi związku przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Zjazdu Delegatów OZJ. 5.Członek, który nie uiścił składki rocznej wzywany jest do zapłaty w terminie 14 dni od daty wezwania. W razie braku zapłaty w wyznaczonym terminie Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków na zasadach określonych w pkt. 4.

§16 Władzami OZJ są: 1/ Zjazd Delegatów OZJ, 2/ Zarząd, 3/ Komisja Rewizyjna.

§17 Kadencja władz OZJ trwa cztery lata.

§18 1. Zjazdy Delegatów OZJ są zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się co roku jako sprawozdawczy oraz co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborczy, w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd OZJ. 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest na podstawie: 1/uchwały poprzedniego Zjazdu Delegatów lub uchwały Zarządu OZJ podjętej większością 2/3 głosów, 2/ wniosku Komisji Rewizyjnej, 3/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 członków OZJ.

§19 1.W Zjeździe Delegatów OZJ uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele członków OZJ posiadający mandaty – każdy członek posiada jeden mandat. 2.W Zjeździe Delegatów OZJ uczestniczą z głosem doradczym: a/ członkowie władz OZJ nie będący delegatami, b/ osoby imiennie zaproszone na zjazd zgodnie z uchwałą Zarządu OZJ.

§20 O terminie i miejscu zjazdu zawiadamia się wszystkich członków OZJ, na co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

§21 Do zadań zjazdu należy: 1/ rozpatrywanie sprawozdań sportowych i finansowych oraz preliminarzy budżetowych, przedstawianych przez Zarząd OZJ, 2/ uchwalanie kierunków i programu działalności OZJ, 3/ udzielanie absolutorium Zarządowi OZJ, 4/ wybór władz OZJ, 5/ uchwalanie zmian statutu OZJ, 6/ rozpatrywanie wniesionych przez członków OZJ odwołań od uchwał Zarządu OZJ 7/ wybór delegatów na Walne Zjazdy PZJ, 8/ decydowanie o rozwiązaniu OZJ, 9/ rozpatrywanie innych spraw, zastrzeżonych statutem oraz wniesionych przez zarząd i członków OZJ.

§22 Zjazd Delegatów OZJ podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, natomiast w sprawach personalnych głosowania są tajne.

§23 1. Zarząd OZJ składa się z od 5 do 7 członków, w tym: z prezesa i do dwóch wiceprezesów. 2. Zarząd OZJ wybierany jest spośród delegatów zjazdu, ustępujących władz i zaproszonych gości. 3. Członkowie Zarządu OZJ mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub odpłatnie.

§24 Do kompetencji Zarządu OZJ należy: 1/ reprezentowanie OZJ na zewnątrz, 2/wykonywanie uchwał Zjazdów Delegatów OZJ, Zarządu PZJ i władz kultury fizycznej i sportu, 3/zarządzanie majątkiem i funduszami OZJ. 4/nadzorowanie i koordynowanie działalności członków OZJ, 5/zwoływanie Zjazdów Delegatów OZJ, 6/przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach członkowskich i wykluczanie członków i zawodników OZJ, 7/uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów i ich zmian, 8/zatwierdzanie planów pracy oraz podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących sportu jeździeckiego, 9/rozpatrywanie skarg i zażaleń członków OZJ i zawodników 10/wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu Delegatów OZJ i Komisji Rewizyjnej.

§25 Zarząd OZJ jest najwyższą władzą OZJ pomiędzy zjazdami delegatów i pracuje na podstawie własnego regulaminu uchwalonego przez Zarząd OZJ.

§26 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu OZJ oraz obowiązujących w sporcie jeździeckim przepisów i regulaminów, Zarządowi OZJ przysługuje prawo nakładania kar regulaminowych na: 1/ członków OZJ, 2/ działaczy sportu jeździeckiego, 3/ trenerów, instruktorów i sędziów sportu jeździeckiego, 4/ zawodników sportu jeździeckiego. Zasady nakładania kar oraz zasady odwołania od nałożonej kary określa Regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.

§27 Stosownie do okoliczności, Zarządowi OZJ przysługuje prawo stosowania kar w/g przepisów sportowych PZJ.

§28 1. Zarząd OZJ może powołać: 1/ Kolegium Sędziów, 2/ Komisje Problemowe. 2. Skład, zakres działania, kompetencje i obowiązki Kolegium Sędziów i Komisji Problemowych określają ich regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd OZJ

§29 Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków, w tym: przewodniczącego i sekretarza wybiera Zjazd Delegatów OZJ. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być pracownicy biura OZJ oraz działacze pełniący funkcje w innych władzach OZJ.

§30 Komisja Rewizyjna OZJ: 1/ przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności OZJ, 2/ może żądać od Zarządu OZJ wyjaśnień dotyczących jego działalności, 3/ w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek, określa terminy i sposób ich usunięcia, 4/ posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OZJ, 5/Przewodniczący komisji rewizyjnej reprezentuje OZJ w umowach zawieranych pomiędzy OZJ i członkami zarządu.

§31 Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjną.

§32 1.Jeżeli szczegółowe przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz OZJ zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy równości głosów decyduje głos prezesa. 2.W przypadku Zjazdu Delegatów i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w razie braku połowy uprawnionych do głosowania, Zarząd wyznacza drugi termin Zjazdu, który przypada w ciągu godziny od daty i godziny pierwszego terminu Zjazdu. Zjazd Delegatów OZJ może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych delegatów, jeśli obraduje w drugim terminie, a także w drugim terminie może dokonać zmiany Statutu.

§33 Wszystkie władze OZJ winny ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyboru.

§34 1. W przypadku ustąpienia członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ilości członków władz pochodzących z wyboru.

§35 Fundusze OZJ składają się z : 1/ wpisowego i składek członkowskich, 2/ dochodów uzyskanych z działalności statutowej, 3/ kar pieniężnych nakładanych na członków i zawodników, 4/ dotacji, darowizn i subwencji.

§36 Do reprezentowania OZJ na zewnątrz we wszystkich sprawach upoważniony jest prezes, działający łącznie z wiceprezesem, albo innym członkiem zarządu albo z pełnomocnikiem, na podstawie pełnomocnictwa, którego zakres określa zarząd w formie uchwały.

§37 Zmiana Statutu OZJ może nastąpić na mocy uchwały Zjazdu Delegatów przyjętej większością 2/3 ilości delegatów. Jeżeli Zjazd będzie obradował w drugim terminie głosowanie w przedmiocie zmiany statutu następuje na zasadach określonych w §32 niniejszego Statutu.

§38 1. Rozwiązanie OZJ może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów zapadłej większością 3/4 głosów, przy czym wymagana jest obecność co najmniej 2/3 uprawnionych delegatów. W uchwale o rozwiązaniu OZJ powołuje się likwidatorów i określa zakres czynności likwidacyjnych oraz zakres obowiązków likwidatorów. Jeżeli Zjazd będzie obradował w drugim terminie głosowanie w przedmiocie rozwiązania OZJ następuje na zasadach określonych w §32 niniejszego Statutu. 2. W przypadku rozwiązania OZJ o przeznaczeniu majątku OZJ decyduje Zjazd Delegatów.


Udostępnij: