Aktualizacja: 3 kwietnia 2021 ― sobota (godz: 11:14)

Statut

S T A T U T
Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi
Rozdział 1
Nazwa, teren działania i charakter prawny.
——————————————————
par. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi, w skrócie OZJ.
par. 2
Terenem działania OZJ jest obszar miasta Łodzi i województwa Łódzkiego.
par. 3
Siedzibą OZJ jest miasto Łódź.
par. 4
OZJ posiada osobowość prawną.
par. 5
OZJ opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu swych członków.
par. 6
OZJ jest członkiem Polskiego Związku Jeździeckiego oraz działa zgodnie z jego statutem,
uchwałami i wytycznymi.
par. 7
OZJ posiada własne pieczęcie, godło i znaki organizacyjne.
Rozdział 2
Cele i środki działania.
—————————–
par. 8
Celem OZJ jest :
1/ popularyzacja i rozwój dyscyplin sportu jeździeckiego oraz stałe podnoszenie ich poziomu
2/ reprezentowanie sportu jeździeckiego i turystyki jeździeckiej na terenie swego działania
par. 9
Dla osiągnięcia swych celów, OZJ z zachowaniem obowiązujących przepisów:
1/ ułatwia powstawanie i zrzesza stowarzyszenia, w których jest uprawiany sport jeździecki
2/ kieruje na terenie swego działania sportem jeździeckim i turystyką jeździecką i jest dla
swych członków, działaczy i zawodników władzą społeczną we wszystkich sprawach
dotyczących sportu jeździeckiego i turystyki jeździeckiej.
3. koordynuje, nadzoruje i kontroluje swych członków w zakresie statutowych
uprawnień oraz czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i
wychowawczego wśród zawodników i działaczy
4.
– 2 –
4/ wydaje i zatwierdza regulaminy imprez i zawodów oraz instrukcje organizacyjne dotyczące
sportu jeździeckiego i turystyki jeździeckiej
5/ organizuje imprezy i zawody jeździeckie i turystyczne oraz uczestniczy w podobnych
imprezach i zawodach organizowanych przez PZJ i jego członków
6/ szkoli kadry instruktorów i sędziów jeździeckich zgodnie z wytycznymi PZJ
7/ popularyzuje sport jeździecki i turystykę jeździecką poprzez radio, telewizję, prasę i inne
środki propagandy masowej; popiera wydawnictwa sportowe oraz może wydawać własne
pisma, albumy, mapy i podobne materiały dla własnego użytku
8/ zatwierdza klubowe i okręgowe wyniki w sporcie jeździeckim
9/ prowadzi ewidencję i statystykę sportu jeździeckiego i turystyki jeździeckiej
10/ w miarę swych możliwości udziela członkom, zawodnikom i działaczom pomocy zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w wypadkach szczególnie uzasadnionych
11/ rozstrzyga spory między członkami i działaczami sportu jeździeckiego i turystyki
jeździeckiej zaistniałe w obrębie działania OZJ
12/ stosuje wszelkie inne środki, zgodnie z prawem, jakie okażą się celowe dla rozwoju
sportu jeździeckiego i turystyki jeździeckiej
Rozdział 3
Członkowie OZJ, ich prawa i obowiązki
————————————————–
par. 10
1. Członkiem OZJ mogą być wszystkie podmioty zajmujące się sportem, rekreacją i turystyką
jeździecką.
2. Przyjęcie na członka OZJ następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarzad OZJ
par. 11
Członkowie OZJ mają prawo do:
1/ wysuwania wniosków i postulatów wobec władz OZJ oraz oceny ich działalności
2/ uczestniczenia z głosem stanowiącym w okręgowych zjazdach delegatów poprzez swoich
przedstawicieli
3/ wyboru władz OZJ
4/ żądania poparcia i pomocy władz OZJ w ramach jego zadań i możliwości
5/ organizowania zawodów jeździeckich i imprez turystycznych oraz uczestniczenia w
podobnych imprezach organizowanych przez OZJ PZJ i ich członków
6/ korzystania z urządzeń, publikacji i materiałów OZJ oraz współzawodniczenia z innymi
członkami OZJ i PZJ
7/ korzystania z innych przywilejów wynikających z niniejszego Statutu i zastrzeżonych dla
członków OZJ
par. 12
Członkowie OZJ obowiązani są do:
1/ czynnego udziału w realizacji statutowych zadań OZJ
2/ ścisłego przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, wytycznych i przepisów
obowiązujących w sporcie jeździeckim i turystyce jeździeckiej
– 3 –
3/ podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz OZJ i PZJ
4/ wpłacania obowiązujących opłat i składek
par. 13
Członkostwo ustaje wskutek:
1/ wystąpienia członka z OZJ zgłoszonego na piśmie
2/ skreślenia z listy członków OZJ
3/ wykluczenia członka z OZJ
4/ rozwiązania OZJ lub stowarzyszenia będącego jego członkiem
par. 14
1. Wystąpienie członka musi być zgłoszone na piśmie, na co najmniej 30 dni wcześniej, przy
czym występujący jest obowiązany uregulować w tym okresie wszystkie zaległe składki i
opłaty na rzecz OZJ
2. Członek OZJ może być skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego
udziału w realizacji statutowych zadań OZJ
3. Członek OZJ może być wykluczony z listy członków jeżeli w istotny sposób naruszył
interesy OZJ, uchwały lub inne obowiązujące przepisy OZJ lub PZJ
Rozdział 4
Władze OZJ
—————–
par. 15
Władzami OZJ są:
1/ Okręgowy Zjazd Delegatów
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna
par. 16
Kadencja władz OZJ trwa cztery lata.
A. Okręgowy Zjazd Delegatów.
————————————
par. 17
1. Okręgowe Zjazdy Delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne
2. Zwyczajny zjazd delegatów odbywa się co roku jako sprawozdawczy oraz co cztery lata
jako sprawozdawczo-wyborczy, w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd OZJ
3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest wskutek:
1/ uchwały poprzedniego okręgowego zjazdu lub uchwały Zarządu OZJ podjętej
większością 2/3 głosów
2/ wniosku Komisji Rewizyjnej
3/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 członków OZJ, w tym co najmniej 2 kluby
– 4 –
par. 18
1. W okręgowym zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele członków OZJ
posiadający mandaty
2. W okręgowym zjeździe uczestniczą z głosem doradczym
a/ członkowie władz OZJ nie będący delegatami
b/ osoby imienne zaproszone na zjazd przez Zarząd OZJ
par. 19
O terminie i miejscu okręgowego zjazdu zawiadamia się wszystkich członków OZJ, na co
najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, załączając do zawiadomienia
sprawozdanie z działalności Zarządu OZJ oraz projekty regulaminów okręgowego zjazdu.
par. 20
Do zadań okręgowego zjazdu należy:
1/ rozpatrywanie sprawozdań sportowych i finansowych oraz preliminarzy budżetowych,
przedstawianych przez Zarząd OZJ
2/ uchwalanie kierunków i programu działalności OZJ
3/ udzielanie absolutorium Zarządowi OZJ
4/ wybór władz OZJ
5/ uchwalanie zmian statutu OZJ
6/ rozpatrywanie wniesionych przez członków OZJ odwołań od uchwał Zarządu OZJ
7/ wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PZJ
8/ decydowanie o rozwiązaniu OZJ
9/ rozpatrywanie innych spraw, zastrzeżonych statutem oraz wniesionych przez zarząd i
członków OZJ
par. 21
1. Okręgowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym chyba, że tajnego
głosowania zażąda co najmniej 1/10 uprawnionych delegatów
B. Zarząd OZJ.
—————-
par. 22
1. Zarząd OZJ składa się z od 5 do 11 członków, w tym: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza,
skarbnika i członków
2. Do Zarządu OZJ mogą być wybierani działacze sportu jeździeckiego niezależnie od ich
pracy zawodowej i działalności społecznej
3. Członkowie Zarządu OZJ pełnia swe funkcje honorowo.
Wyjątek może dotyczyć urzędującego członka Zarządu OZJ
par. 23
Do kompetencji Zarządu OZJ należy:
1/ reprezentowanie OZJ na zewnątrz
2/ wykonywanie uchwał i dyrektyw Okręgowych Zjazdów Delegatów, Zarządu PZJ i
państwowych władz kultury fizycznej i turystyki
3/ zarządzanie majątkiem i funduszami OZJ
– 5 –
4/ nadzorowanie i koordynowanie działalności członków OZJ
5/ zwoływanie Okręgowych Zjazdów Delegatów
6/ przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach członkowskich i wykluczanie członków
i zawodników OZJ
7/ uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów i ich zmian
8/ zatwierdzanie planów pracy oraz podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących sportu
jeździeckiego i turystyki jeździeckiej
9/ rozpatrywanie odwołań członków OZJ i ich zawodników od decyzji organów władz OZJ
10/ wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Okręgowego Zjazdu
Delegatów, Komisji Rewizyjnej.
par. 24
Zarząd OZJ jest najwyższą władzą OZJ pomiędzy zjazdami okręgowymi delegatów i pracuje
na podstawie własnego regulaminu uchwalonego przez Zarząd OZJ.
par. 25
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu OZJ oraz obowiązujących w sporcie
jeździeckim przepisów i regulaminów, Zarządowi OZJ przysługuje prawo nakładania kar
regulaminowych na:
1/ członków OZJ
2/ działaczy sportu jeździeckiego i turystyki jeździeckiej
3/ trenerów, instruktorów i sędziów sportu jeździeckiego i turystyki jeździeckiej
4/ zawodników sportu jeździeckiego i jeźdźców – turystów
par. 26
Stosownie do okoliczności, Zarządowi OZJ przysługuje prawo stosowania kar w/g przepisów
sportowych PZJ.
par. 27
1. Organami władz OZJ są:
1/ Kolegium Sędziów
2/ Wydział Imprez i Dyscypliny
3/ Komisje Problemowe
2. Skład, zakres działania, kompetencje i obowiązki organów władz OZJ określają ich
regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd OZJ
C. Komisja Rewizyjna.
————————–
par. 28
Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków, w tym: przewodniczącego i sekretarza wybiera
Okręgowy Zjazd Delegatów. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być pracownicy biura
OZJ oraz działacze pełniący funkcje w innych władzach OZJ.
– 6 –
par. 29
Komisja Rewizyjna OZJ:
1/ przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności OZJ
2/ może żądać od Zarządu OZJ wyjaśnień dotyczących jego działalności
3/ w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek, określa terminy i sposób
ich usunięcia
4/ posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi OZJ
par. 30
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin
uchwalony przez Komisje Rewizyjną.
Rozdział 5
————-
Sposób podejmowania uchwał, konstytuowanie i kooptacja władz oraz odwołania od
—————————————————————————————————————
uchwał.
———
par. 31
Jeżeli szczegółowe przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz i
organów władz OZJ zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności
wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
par. 32
Wszystkie władze OZJ winny ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyboru.
par. 33
1. W przypadku ustąpienia członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ilości
członków władz pochodzących z wyboru.
par. 34
Członkom OZJ, działaczom, trenerom, instruktorom, sędziom i zawodnikom przysługuje
prawo odwołania aż do Okręgowego Zjazdu Delegatów włącznie w trybie przewidzianym
szczegółowymi przepisami PZJ. OZJ obowiązany jest rozpatrzyć odwołanie i udzielić
odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
– 7 –
Rozdział 6
————–
Fundusze i majątek OZJ
——————————-
par. 35
Fundusze OZJ składają się z :
1/ wpisowego i składek członkowskich
2/ dochodów uzyskanych z działalności statutowej
3/ kar pieniężnych nakładanych na członków i zawodników
4/ dotacji, darowizn i subwencji
5/ działalności gospodarczej
par. 36
1. Do przyjmowania zapisów i darowizn oraz zaciągania zobowiązań jest uprawniony Zarząd
OZJ.
2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych OZJ wymagane są
podpisy prezesa, skarbnika, bądź osób upoważnionych przez Zarząd OZJ.
Rozdział 7
—————
Postanowienia końcowe.
——————————-
par. 37
Zmiana Statutu OZJ może nastąpić na mocy uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów
przyjętej większością 2/3 ilości delegatów.
par. 38
1. Rozwiązanie OZJ może nastąpić na podstawie uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów
zapadłej większością 3/4 głosów, przy czym wymagana jest obecność co najmniej 2/3
uprawnionych delegatów.
2. W przypadku rozwiązania OZJ o przeznaczeniu majątku OZJ decyduje Okręgowy Zjazd
Delegatów. Uchwała taka podlega zatwierdzeniu przez władze nadrzędną


Udostępnij: